بسم الله الرحمن الرحیم

یابن الحسن:

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

جه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
پاییزفصل زیبا

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد..... عیدباستانی نوروز مبارک بهترینها را برای شما درسال جدید آرزو دارم ...[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

m

من خوبم خسته نیستم فقط گاهی دستم به این زندگی نمی رود..... دلم کمی خدا میخواهد... دلم!!! تمام شدن میخواهد از آن تمام شدن هایی که بشودنقطه سرخط.. آنگاه دیکته تمام شود ومن دیگر آغازنشوم. دلم کمی خدامیخواهد..کمی سکوت..دلم دل بریدن میخواهد کمی اشک کمی بهت..کمی آغوش آسمانی.کمی دورشدن از این جنس آدم.