بی کسی

اغوش کسی را دوست بدار که بوی بی کسی بدهد ..نه بوی هر کسی

/ 2 نظر / 11 بازدید

مرسی جانا خبر از زبان ما میگویی

م

خیییییییییییییییییییییییلییییییییییییییییییییییی قشنگ بود